ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਮਿਤੀਆਂ

        

ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਮਿਤੀਆਂ

( ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।)

 ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ online ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

online ਫਾਰਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 1-6-2019 ਤੋਂ 30-6-2019 ਤੱਕ ਹੈ।

ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ( ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 9-00 ਵਜੇ )


Sr

Class

Type/Range

Date

Place

1

B.A- Sem I

65% & above(all categories)

09.07.2019

RUSA Block

60% & above

10.07.2019

do

55% - 60%

11.07.2019

do

54% -50%

12.07.2019

 

(<50% if seats available)

13.07.2019

do

2

B.Sc.- Sem I (Med./Non Med.)

 

09.07.2019

Zoology/Physics Deptt.

11.07.2019

do

3

B.C.A.- Sem I

(ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ HEIS ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।)

 

4

B.B.A. Sem -I

5

M.Sc. (IT)- Sem I

6

PGDCA Sem-I

7

B.Com. Sem -I

 

09.07.2019 to 11.07.2019

Youth Coordinator Office

do

8

M.A.- Sem I (English,Punjabi, Pol Sc)

60% above

10.07.2019

related Deptt.

55% above

11.07.2019

do

9

M.Sc. (IT)-II/Lateral

 

(ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ HEIS ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।)

 

10

B.A.- Sem V

Girls

15.07.2019 to 16.07.2019

Home Science Block

Boys

17.07.2019

do

Boys

18.07.2019

do

11

B.Com. Sem -V

 

13.07.2019

Youth Coordinator Office

12

B.Sc.-V (Med./Non Med.)

13.07.2019

Zoology/Physics Deptt.

13

Diploma in Food & Baverage Services

09.07.2019

HEIS Deptt.

14

Diploma in Food Production

10.07.2019

do

15

B.A.- Sem III

Girls

15.07.2019 to 16.07.2019

Conference Hall

Boys

17.07.2019

do

Boys

18.07.2019

do

16

B.Sc.-Sem III (Med./Non Med.)

12.07.2019

Zoology/Physics Deptt.

17

M.A.- Sem III (English,Punjabi, Pol Sc)

 

12.07.2019

related Deptt.

18

B.Com Sem-III

 

12.07.2019

Youth Coordinator Office

19

B.C.A.- Sem III

 

12.07.2019

HEIS ਵਿਭਾਗ

20

B.B.A. Sem -III

 

12.07.2019

do

21

B.C.A.- Sem V

 

13.07.2019

do

22

B.B.A. Sem -V

 

13.07.2019

do

ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ (ਫਿਜੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਵਿਸ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਸਟ

 ਬੀ.ਏ. ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਸਟ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੈਸਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


This document was last modified on: 12-06-2019