ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਮਿਤੀਆਂ

ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ Online ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
(ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।)
Online ਫਾਰਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 11-06-2018 ਤੋਂ 12-07-2018 ਤੱਕ ਹੈ ।

Sr Class Type/Range Date Place
1 B.A-I 60% & above(all categories) 17/07/2018 RUSA Block
55-60% 18/07/2018 do
50-55% 19/07/2018 do
(<50% if seats available) 20/07/2018 do
2 B.Sc.-I (Med./Non Med.)   16/07/2018 Zoology/Physics Deptt.
17/07/2018 do
3 B.C.A.-I   16/07/2018 HEIS Deptt.
17/07/2018 do
4 B.B.A.-I   16/07/2018 do
17/07/2018 do
5 M.Sc. (IT)-I   17/07/2018 do
18/07/2018 do
6 PGDCA   18/07/2018 HEIS Deptt.
19/07/2018 do
7 B.Com.-I   16/07/2018 Youth Coordinator Office
17/07/2018 do
8 M.A.-I (All Subjects) 60% above 18/07/2018 related Deptt.
55% above 19/07/2018 do
9 M.Sc. (IT)-II/Lateral   19/07/2018 HEIS Deptt.
10 B.A.-V Girls 19/07/2018 Home Science Block
Boys 20/07/2018 do
Boys 21/07/2018 do
11 B.Com.-V   20/07/2018 Youth Coordinator Office
12 B.Sc.-V (Med./Non Med.) 20/07/2018 Zoology/Physics Deptt.
13 Diploma in Food & Baverage Services 20/07/2018 HEIS Deptt.
14 Diploma in Food Production 21/07/2018 do
15 B.A.-III Girls 19/07/2018 Conference Hall
Boys 20/07/2018 do
Boys 21/07/2018 do
16 B.Sc.-III (Med./Non Med.) 19/07/2018 Zoology/Physics Deptt.
17 M.A.-III (All Subjects)   20/07/2018 related Deptt.
18 B.Com.-III   19/07/2018 Youth Coordinator Office
19 B.C.A.-III   18/07/2018 HEIS Deptt.
20 B.B.A.-III   18/07/2018 do
21 B.C.A.-V   19/07/2018 do
22 B.B.A.-V   20/07/2018 do

ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ (ਫਿਜੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਵਿਸ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਸਟ
ਬੀ.ਏ. ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਿਤੀ. 16-07-2018 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਕਾਲਜ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ । ਟੈਸਟ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਖੇਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

This document was last modified on: 06-Jul-2018